Jump to content

log files


pocketshaver
 Share

Recommended Posts

PatrickAWlson

Are you asking how to read them or how to interpret them?  Reading them is easy, they are text files that can be opened in any text editor.  Interpreting them is a different matter.  I will give you everything I know about interpreting them if that's what you are looking for, but it will be a very, very long post.

Link to comment
Share on other sites

pocketshaver

Id like to be sure i am finding the right files, in the right game folder. 

 

Right now the extension i am finding is .mls

 

Id like to at minimum see number of rounds fired, rounds that hit, and if possible what surfaces got hit.

Link to comment
Share on other sites

pocketshaver

    
    P $   b0b35e49-9cf6-4a44-8ac7-9cc307fe3195$   ba816783-ac40-410a-985d-0933c160b12a
     Ä •                         Missions\_gen.msnbin    ¾  Q   0:0,101:1,102:1,103:1,201:2,202:2,203:2,301:3,302:3,303:3,304:3,305:3,401:4,402:4   1111110101111101000000011110111             ô  
    ÿ   127999,134143,140287ÿó 
  5 ÿ# )   146431,152575,158719,164863,171007,177151ÿ; 
  A ÿß   MC.202 ser.VIII   201   MC.202 ser.VIIIÿÿÿÿ8;Hm»D¼ÛªG
  K ÿã   BotPilot_Bf109_GER41   201   BotPilot_Bf109_GER41ÿß ã7;H q»D#ܪG
  
ë ÿß ÿã              8;Hm»D¼ÛªG$   ba816783-ac40-410a-985d-0933c160b12a$   b0b35e49-9cf6-4a44-8ac7-9cc307fe3195    MC.202 ser.VIII   201            ÿÿÿÿ       „þ?%   mc202s8/mc202s8_proto mm.445_1940.dds   
  ÿß õ;;H™3»DœÏªG
      
™    D  ûÍ<H    ~ù¥G             
      
      
›   . ÿ'   C-47A   103   nonameÿÿÿÿ{Ö9HÉ…»D2¯G
›       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
›       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
œ          explosionÿß ÿ' 
œ          explosionÿß ÿ' 
      BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
ž       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
ž          explosionÿß ÿ' 
Ÿ          explosionÿß ÿ' 
Ÿ    Ð!9ÿß ÿ' qÕ9H°„»D.¯G
¡       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
¢          explosionÿß ÿ' 
¤       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
¤       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
¥          explosionÿß ÿ' 
¥          explosionÿß ÿ' 
¥    øÑ9ÿß ÿ' ßÓ9Hë‚»D¤"¯G
§       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
§       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
¨          explosionÿß ÿ' 
¨          explosionÿß ÿ' 
¨    pE9ÿß ÿ' Ó9Hú»DÝ$¯G
¨   1 ÿS   C47A_P3   103   C47A_P3ÿ'  Ó9H?‹»D©%¯G
¨   Q ÿW   BotPilotNPC2_C47A_USA43   103   BotPilotNPC2_C47A_USA43ÿS  Ó9H?‹»D©%¯G
¨   cG=ÿß ÿW  Ó9H?‹»D©%¯G
«       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
«       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
«    °29ÿß ÿ' KÒ9H»D'¯G
¬          explosionÿß ÿ' 
¬          explosionÿß ÿ' 
®       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
®    Àñ8ÿß ÿ' Ñ9Hþ»DM)¯G
¯          explosionÿß ÿ' 
¯          explosionÿß ÿ' 
¯          explosionÿß ÿW 
±       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
²          explosionÿß ÿ' 
³       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
³          explosionÿß ÿ' 
´       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
´          explosionÿß ÿ' 
µ          explosionÿß ÿ' 
·       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
·       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
·    à    9ÿß ÿ' Ï9HÆ|»Dì/¯G
¸          explosionÿß ÿ' 
¸          explosionÿß ÿ' 
¹       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
º          explosionÿß ÿ' 
»       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
¼          explosionÿß ÿ' 
¼          explosionÿß ÿW 
½       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
¾          explosionÿß ÿ' 
      
U       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
V          explosionÿß ÿ' 
Y       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
Z          explosionÿß ÿ' 
c       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
d          explosionÿß ÿ' 
d  1 ÿC   C47A_P2   103   C47A_P2ÿ' m™9HÐ]»Dœ¥¯G
d  O ÿG   BotPilotNPC_C47A_USA43   103   BotPilotNPC_C47A_USA43ÿC m™9HÐ]»Dœ¥¯G
d          explosionÿß ÿG 
e    Ø†:ÿß ÿ' Ú™9H^»D¥¯G
f       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
f          explosionÿß ÿ' 
g          explosionÿß ÿ' 
h    p9ÿß ÿ' ؘ9H_»D羚G
i       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
i       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
j          explosionÿß ÿ' 
j          explosionÿß ÿ' 
k    Ü{:ÿß ÿ' Ö—9H2`»Dɨ¯G
l       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
m          explosionÿß ÿ' 
n    €"9ÿß ÿ' Ô–9HVa»D¢ª¯G
o       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
p          explosionÿß ÿ' 
      
      
L       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
L    ;ÿß ÿ' C8:H`M»D´¸G
M          explosionÿß ÿ' 
O       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
O    à¬9ÿß ÿ' 9:HbN»Dk³¸G
P          explosionÿß ÿ' 
R       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
S          explosionÿß ÿ' 
W       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
X          explosionÿß ÿ' 
Z       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
Z       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
[          explosionÿß ÿ' 
[          explosionÿß ÿ' 
[    Ô;ÿß ÿ' k>:H‚R»D•®¸G
^       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
^    Li:ÿß ÿ' ¦?:HS»D[­¸G
_          explosionÿß ÿ' 
a       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
a    P9ÿß ÿ' ß@:H˜T»D ¬¸G
b          explosionÿß ÿ' 
d       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
e          explosionÿß ÿ' 
h       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
i          explosionÿß ÿ' 
n       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
n  I ÿ+   BotPilot_C47A_USA43   103   BotPilot_C47A_USA43ÿ' ùF:HW»D¶¥¸G
n       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ+ 
o          explosionÿß ÿ' 
q       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
r          explosionÿß ÿ' 
w       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
x          explosionÿß ÿ' 
y          explosionÿß ÿ' 
y          explosionÿß ÿ+ 
y          explosionÿß ÿW 
y    M9ÿß ÿ' ¡J:H›\»D¢¸G
{       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
|          explosionÿß ÿ' 
|    ä:ÿß ÿ' ×K:H†]»DР¸G
~       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
         explosionÿß ÿ' 
   Q7;ÿß ÿ' M:Hk^»DˆŸ¸G
‚    8Ë9ÿß ÿ' CN:HI_»D>ž¸G
©       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
©    0:ÿß ÿ' Ý]:Hf»D¸G
ª          explosionÿß ÿ' 
°       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
°       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
±          explosionÿß ÿ' 
±          explosionÿß ÿ' 
³       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
³       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿW 
´          explosionÿß ÿ' 
¶       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
·          explosionÿß ÿ' 
·          explosionÿß ÿ+ 
·          explosionÿß ÿW 
·          explosionÿß ÿ' 
¹       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
º          explosionÿß ÿ' 
¼       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
¼       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
½          explosionÿß ÿ' 
½          explosionÿß ÿ' 
¾     I9ÿß ÿ' 'f:Héf»D\ƒ¸G
¿       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
¿       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
À          explosionÿß ÿ' 
À          explosionÿß ÿ' 
Í       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
Î          explosionÿß ÿ' 
Î          explosionÿß ÿG 
)       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
*          explosionÿß ÿ' 
-       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
.          explosionÿß ÿ' 
0       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
1          explosionÿß ÿ' 
2       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
3          explosionÿß ÿ' 
6       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
6     {9ÿß ÿ'  “:HÑ>»DàD¸G
7          explosionÿß ÿ' 
9       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
9    R¿:ÿß ÿ' ,”:H+=»DC¸G
:          explosionÿß ÿ' 
<     T9ÿß ÿ' 8•:H€;»DWA¸G
@       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
A          explosionÿß ÿ' 
B    ˆ„9ÿß ÿ' K—:H8»DÂ=¸G
C       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
D          explosionÿß ÿß 
D          explosionÿß ÿ' 
D   @’\=ÿÿÿÿÿß 2˜:Hä=¼DÝA¸G
E   ˜Ýô>ÿÿÿÿÿß £˜:HG¼DA¸G
E   `ú:?ÿÿÿÿÿã t˜:HôE¼DiA¸G
E   7Æz?ÿß ÿ' T˜:HF6»Dî;¸G
E   ÿß ÿ' T˜:HF6»Dî;¸G
F   @Ü=ÿÿÿÿÿß ™:HP¼DZ@¸G
G   @áÞ;ÿÿÿÿÿß †™:HùX¼D˜?¸G
H    v+:ÿÿÿÿÿß ÷™:Hha¼DÖ>¸G
J       BULLET_ITA_7-7x56_APÿß ÿ' 
K          explosionÿß ÿß 
K          explosionÿß ÿ' 
U   ÿ+ ÿ' ×Ç:Hÿþ¬D£·G
U   ÿ+ ÿ' ×Ç:Hÿþ¬D£·G
Ç   ÿG ÿC nÒ:HçúžD^·G
Ç   ÿG ÿC nÒ:HçúžD^·G
È   $ ÿß ÿã ~              T    ;HoÅÇD):·G
É   ÿã f    ;HTÉÇDä9·G
Ê    
Ê   . ÿ   C-47A   103   nonameÿÿÿÿ¯<H0»Dþê¦G
Ê   I ÿ   BotPilot_C47A_USA43   103   BotPilot_C47A_USA43ÿ =<Hú3»D®ì¦G
Ê   $ ÿ ÿ                 ¯<H0»Dþê¦G
Ê   ЇÇ>ÿÿÿÿÿß     ;HÎÇDu9·G
Ê   ÿÿÿÿÿß     ;HÎÇDu9·G
G!   ÿW ÿS Ìæ:HõˆD¨·G
G!   ÿW ÿS Ìæ:HõˆD¨·G
 

 

 

      
    P $   b0b35e49-9cf6-4a44-8ac7-9cc307fe3195$   ba816783-ac40-410a-985d-0933c160b12a
     Ä •                         Missions\_gen.msnbin    ¾  Q   0:0,101:1,102:1,103:1,201:2,202:2,203:2,301:3,302:3,303:3,304:3,305:3,401:4,402:4   1111110101111101000000011110111             ô  
    ÿ   127999,134143,140287ÿó 
  5 ÿ# )   146431,152575,158719,164863,171007,177151ÿ; 
  A ÿß   MC.202 ser.VIII   201   MC.202 ser.VIIIÿÿÿÿ8;HËl»D½ÛªG
  K ÿã   BotPilot_Bf109_GER41   201   BotPilot_Bf109_GER41ÿß â7;H¢q»D$ܪG
  
ë ÿß ÿã .              8;HËl»D½ÛªG$   ba816783-ac40-410a-985d-0933c160b12a$   b0b35e49-9cf6-4a44-8ac7-9cc307fe3195   p   MC.202 ser.VIII   201            ÿÿÿÿ       ˆþ?%   mc202s8/mc202s8_proto mm.445_1940.dds!   
  ÿß ó;;Hƒ0»D ÏªG
      
™    D  ûÍ<H    ~ù¥G             
      
      
      
x  . ÿ'   C-47A   103   nonameÿÿÿÿ:]9H‰»D%°G
x     SHELL_GER_20x82_APÿß ÿ' 
x    @ÿ9ÿß ÿ' :]9H‰»D%°G
y          explosionÿß ÿ' 
    SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿ' 
   €.9ÿß ÿ' åZ9H;‡»Dÿ•°G
‚          explosionÿß ÿ' 
„   à×…<ÿß ÿ' Z9HŒ†»DG˜°G
‡    c;ÿß ÿ' UY9HÚ…»Dš°G
Š    €¤9ÿß ÿ' ŒX9H …»DÓœ°G
‹     SHELL_GER_20x82_APÿß ÿ' 
Œ     SHELL_GER_20x82_APÿß ÿ' 
Œ          explosionÿß ÿ' 
Œ  1 ÿC   C47A_P2   103   C47A_P2ÿ' jW9H6»DΟ°G
Œ  O ÿG   BotPilotNPC_C47A_USA43   103   BotPilotNPC_C47A_USA43ÿC jW9H6»DΟ°G
Œ     €?ÿß ÿG jW9H6»DΟ°G
Œ   ÿß ÿG jW9H6»DΟ°G
         explosionÿß ÿ' 
    SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿ' 
‘          explosionÿß ÿ' 
“    ù›;ÿß ÿ' ,V9H‚»D£°G
–     +:ÿß ÿ' aU9H‚»DÞ¥°G
œ     Ø8ÿß ÿ' ÇS9HU€»D\ª°G
»     SHELL_GER_20x82_APÿß ÿ' 
¼          explosionÿß ÿ' 
½    Ð1;ÿß ÿ' ÁJ9H‹q»D¶Â°G
À    øÄ9ÿß ÿ' éI9Hp»DäÄ°G
n     SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿ' 
o          explosionÿß ÿ' 
o  1 ÿS   C47A_P3   103   C47A_P3ÿ' 9H6e»Dg9±G
o  Q ÿW   BotPilotNPC2_C47A_USA43   103   BotPilotNPC2_C47A_USA43ÿS 9H6e»Dg9±G
o          explosionÿß ÿW 
q    ÒÃ<ÿß ÿ' þ9Hóe»Dß9±G
t    X;ÿß ÿ' ü9Hg»D·;±G
w     SHELL_GER_20x82_APÿß ÿ' 
w    ð9ÿß ÿ' ú9Hh»D=±G
x          explosionÿß ÿ' 
z     SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿ' 
{          explosionÿß ÿ' 
}    `9ÿß ÿ' ö 9Hj»D@A±G
    SHELL_GER_20x82_APÿß ÿ' 
‚          explosionÿß ÿ' 
„     SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿ' 
…     SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿ' 
…          explosionÿß ÿ' 
†          explosionÿß ÿ' 
†          explosionÿß ÿW 
†    `Î<ÿß ÿ' ñ
9Hl»DÉF±G
‰    ¸d;ÿß ÿ' ð    9Høl»D¢H±G
Œ    ˜ý9ÿß ÿ' ð9Hül»DzJ±G
    SHELL_GER_20x82_APÿß ÿ' 
Ž          explosionÿß ÿ' 
   øl:ÿß ÿ' ð9Hƒl»DSL±G
    SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿ' 
‘          explosionÿß ÿ' 
‘          explosionÿß ÿW 
’   @²,<ÿß ÿ' ð9Hƒk»D,N±G
•    v¿:ÿß ÿ' ñ9Hôi»DP±G
–     SHELL_GER_20x82_APÿß ÿ' 
—          explosionÿß ÿ' 
˜    ä9ÿß ÿ' ñ9Hëg»DÝQ±G
š     SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿ' 
›          explosionÿß ÿ' 
›          explosionÿß ÿW 
›   €×;ÿß ÿ' ò9Hue»D·S±G
ž    dn:ÿß ÿ' ô9H¶b»D‘U±G
¡    09ÿß ÿ' õ9H¼_»DlW±G
¢     SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿ' 
£          explosionÿß ÿ' 
¤   À;<ÿß ÿ' ø 9H \»DGY±G
§    ¬:ÿß ÿ' úÿ8HaY»D#[±G
ª    Ð>9ÿß ÿ' þþ8HV»Dÿ\±G
      
Ú     SHELL_GER_20x82_APÿß ÿ' 
Û     SHELL_GER_20x82_APÿß ÿ' 
Û          explosionÿß ÿ' 
Ü          explosionÿß ÿ' 
Ü    ÞÎ:ÿß ÿ' -u7HX²ºDN-¶G
ß     SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿ' 
ß    Pe9ÿß ÿ' Ku7Hz±ºD}/¶G
à          explosionÿß ÿ' 
à          explosionÿß ÿW 
â   €£<ÿß ÿ' lu7H¼°ºD¬1¶G
ã     SHELL_GER_20x82_APÿß ÿ' 
ã     SHELL_GER_20x82_APÿß ÿ' 
ä          explosionÿß ÿ' 
ä          explosionÿß ÿ' 
å    ´À;ÿß ÿ' u7H °ºDÙ3¶G
æ     SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿ' 
æ     SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿ' 
ç          explosionÿß ÿ' 
ç          explosionÿß ÿ' 
è    $X:ÿß ÿ' ·u7H¥¯ºD6¶G
ê     SHELL_GER_20x82_APÿß ÿ' 
ë     SHELL_GER_20x82_APÿß ÿ' 
ë          explosionÿß ÿ' 
ë    ˆº:ÿß ÿ' ßu7HE¯ºD18¶G
ì          explosionÿß ÿ' 
î    ÐY9ÿß ÿ' v7Hü®ºD[:¶G
ñ     SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿ' 
ò          explosionÿß ÿ' 
ò          explosionÿß ÿW 
ô    Á!<ÿß ÿ' iv7Hº®ºD¬>¶G
÷    B´:ÿß ÿ' œv7H»®ºDÒ@¶G
ú    àU9ÿß ÿ' Òv7HÊ®ºD÷B¶G
   `×8ÿß ÿ' ¼w7Hw¯ºDK¶G
    ú8ÿß ÿ' y7HŽ±ºDV¶G
!     9ÿß ÿ' Hz7H™´ºDc^¶G
(     SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿ' 
(     SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿ' 
)          explosionÿß ÿ' 
)          explosionÿß ÿW 
)          explosionÿß ÿ' 
)          explosionÿß ÿW 
*   €ªÞ;ÿß ÿ' F{7HÆ·ºD”d¶G
,     SHELL_GER_20x82_APÿß ÿ' 
-          explosionÿß ÿ' 
-    †:ÿß ÿ' ž{7H븺D¡f¶G
0    ;9ÿß ÿ' ø{7HººD¬h¶G
6    àê8ÿß ÿ' ²|7HE¼ºD½l¶G
?    à9ÿß ÿ' ×}7Hž¿ºDÊr¶G
E     Ý8ÿß ÿ' £~7HìÁºDÊv¶G
K     é8ÿß ÿ' v7HNĺDÃz¶G
Q    àõ8ÿß ÿ' P€7HµÆºD´~¶G
W     9ÿß ÿ' 17HɺD‚¶G
]         9ÿß ÿ' ‚7HT˺D†¶G
c    ð9ÿß ÿ' ƒ7HqͺDYŠ¶G
i    9ÿß ÿ' þƒ7H`ϺD+Ž¶G
o    ð"9ÿß ÿ' ú„7H)ѺDô‘¶G
u     ,9ÿß ÿ' ý…7H»ÒºDµ•¶G
{    °49ÿß ÿ' ‡7HÔºDn™¶G
    =9ÿß ÿ' ˆ7H,ÕºD¶G
‡    @E9ÿß ÿ' -‰7HÖºDÄ ¶G
    SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿ' 
   @o9ÿß ÿ' JŠ7HÀÖºDa¤¶G
Ž          explosionÿß ÿ' 
   ö€;ÿß ÿ' ÛŠ7H׺D,¦¶G
’     SHELL_GER_20x82_APÿß ÿ' 
“          explosionÿß ÿ' 
“    R¸:ÿß ÿ' n‹7HL׺Dô§¶G
–    à•9ÿß ÿ' Œ7H~׺Dº©¶G
—     SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿ' 
˜          explosionÿß ÿ' 
™    €H:ÿß ÿ' ˜Œ7Hž×ºD}«¶G
›     SHELL_GER_20x82_APÿß ÿ' 
œ          explosionÿß ÿ' 
œ   €–ˆ;ÿß ÿ' /7Hª×ºD?­¶G
Ÿ    ¸0:ÿß ÿ' È7H£×ºDý®¶G
      SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿ' 
¡          explosionÿß ÿ' 
¢   0#5=ÿß ÿ' cŽ7HŒ×ºD¹°¶G
¥   €Ì;ÿß ÿ' þŽ7Hf׺Dr²¶G
¦   ÷Ç>ÿß ÿ' 37HW׺D³¶G
¨    }:ÿß ÿ' œ7H.׺D)´¶G
«    @y9ÿß ÿ' :7HÚÖºDݵ¶G
®    x9ÿß ÿ' Ú7HgÖºDŽ·¶G
±    9ÿß ÿ' |‘7HÓÕºD=¹¶G
´    89ÿß ÿ' ’7HÕºD꺶G
·     9ÿß ÿ' Â’7H?ÔºD”¼¶G
º    H    9ÿß ÿ' g“7H:ÓºD<¾¶G
½    h9ÿß ÿ' ”7H ÒºD⿶G
À    ˆ 9ÿß ÿ' µ”7HºÐºD…Á¶G
à    9ÿß ÿ' ^•7HEϺD&öG
Æ    ˜9ÿß ÿ' –7H¯ÍºDÅĶG
É    9ÿß ÿ' ²–7Hú˺DaƶG
Ì    €9ÿß ÿ' _—7H*ʺDûǶG
Ï    h9ÿß ÿ' ˜7HBȺD’ɶG
Ò    H9ÿß ÿ' º˜7HCƺD'˶G
Õ    9ÿß ÿ' j™7H1ĺDºÌ¶G
Ø    ø9ÿß ÿ' š7H ºDJζG
Û    È9ÿß ÿ' Ëš7HÝ¿ºDØ϶G
Þ     9ÿß ÿ' ~›7H£½ºDcѶG
á    h"9ÿß ÿ' 2œ7Hd»ºDìÒ¶G
ä    8$9ÿß ÿ' æœ7H&¹ºDsÔ¶G
ç    &9ÿß ÿ' œ7Hí¶ºD÷Õ¶G
ê    à'9ÿß ÿ' Rž7Hº´ºDy׶G
í    À)9ÿß ÿ' 
Ÿ7HŒ²ºDøضG
ð    ˜+9ÿß ÿ' Ÿ7Hh°ºDtÚ¶G
ó    h-9ÿß ÿ' | 7HO®ºDïÛ¶G
ö    P/9ÿß ÿ' 6¡7HC¬ºDfݶG
ù     19ÿß ÿ' ñ¡7HJªºDÜÞ¶G
ü    ø29ÿß ÿ' ­¢7Hi¨ºDOà¶G
ÿ    Ø49ÿß ÿ' j£7H¢¦ºD¿á¶G
   ¨69ÿß ÿ' '¤7Hø¤ºD.ã¶G
   x89ÿß ÿ' å¤7Ho£ºDšä¶G
   P:9ÿß ÿ' ¤¥7H ¢ºDæ¶G
   <9ÿß ÿ' d¦7HÔ ºDjç¶G
   ð=9ÿß ÿ' %§7HÇŸºDÏè¶G
   ¸?9ÿß ÿ' æ§7H랺D2ê¶G
    A9ÿß ÿ' ¨¨7HCžºD“ë¶G
   xC9ÿß ÿ' k©7HкDñì¶G
   pE9ÿß ÿ' /ª7H•ºDMî¶G
   hG9ÿß ÿ' óª7HºD§ï¶G
     €I9ÿß ÿ' ·«7H¼ºDÿð¶G
#     K9ÿß ÿ' }¬7HžºDUò¶G
&    ØM9ÿß ÿ' C­7H´žºD©ó¶G
)     P9ÿß ÿ'     ®7H{ŸºDûô¶G
,    €R9ÿß ÿ' Ю7Hr ºDKö¶G
/    àT9ÿß ÿ' —¯7H›¡ºD™÷¶G
2    (W9ÿß ÿ' _°7Hò¢ºDåø¶G
5    xY9ÿß ÿ' '±7Hx¤ºD/ú¶G
8    ¨[9ÿß ÿ' ð±7H*¦ºDxû¶G
;    Ø]9ÿß ÿ' ¹²7H¨ºD¾ü¶G
>     `9ÿß ÿ' ‚³7HªºDþ¶G
A     b9ÿß ÿ' K´7H<¬ºDGÿ¶G
D    Pd9ÿß ÿ' µ7H®ºDˆ ·G
G    pf9ÿß ÿ' ßµ7H±ºDÈ·G
J     h9ÿß ÿ' ©¶7Hš³ºD·G
M    Øj9ÿß ÿ' s·7HQ¶ºDD·G
P     m9ÿß ÿ' =¸7H&¹ºD·G
S    xo9ÿß ÿ' ¹7H¼ºD¹·G
V    Ðq9ÿß ÿ' Ò¹7H¿ºDò·G
Y    (t9ÿß ÿ' œº7H)ºD)    ·G
\    hv9ÿß ÿ' f»7HMźD_
·G
_    x9ÿß ÿ' 1¼7H}ȺD”·G
b    °z9ÿß ÿ' û¼7H¼ËºDÈ·G
e    °|9ÿß ÿ' Ž7HϺDú ·G
h    ¨~9ÿß ÿ' ¾7HkÒºD,·G
k    L€9ÿß ÿ' Z¿7HÖÕºD\·G
n    @9ÿß ÿ' $À7HNÙºDŒ·G
q    ,‚9ÿß ÿ' ïÀ7HÈܺD»·G
t     ƒ9ÿß ÿ' ¹Á7HBàºDé·G
w    „9ÿß ÿ' ƒÂ7H¸ãºD·G
z    …9ÿß ÿ' NÃ7H,çºDB·G
}    ü…9ÿß ÿ' Ä7H¢êºDn·G
€    ø†9ÿß ÿ' âÄ7HîºD™·G
ƒ    ü‡9ÿß ÿ' ¬Å7HŒñºD÷G
†     ‰9ÿß ÿ' vÆ7HþôºDì·G
‰    Š9ÿß ÿ' @Ç7HkøºD·G
Œ    ‹9ÿß ÿ'     È7HÐûºD=·G
   $Œ9ÿß ÿ' ÓÈ7H)ÿºDd·G
’    49ÿß ÿ' œÉ7Hv»DŠ·G
•    DŽ9ÿß ÿ' eÊ7H²»D° ·G
˜    P9ÿß ÿ' .Ë7HÚ»DÕ!·G
›    \9ÿß ÿ' ÷Ë7Hê»Dù"·G
ž    h‘9ÿß ÿ' ¿Ì7HÝ»D$·G
¡    t’9ÿß ÿ' ‡Í7H²»DA%·G
¤    |“9ÿß ÿ' PÎ7He»Dd&·G
§    ˆ”9ÿß ÿ' Ï7Hõ»D†'·G
ª    •9ÿß ÿ' ßÏ7H`»D¨(·G
­    œ–9ÿß ÿ' §Ð7H¦»DÊ)·G
°    ¤—9ÿß ÿ' nÑ7HÆ»Dë*·G
³    ¬˜9ÿß ÿ' 5Ò7H¾»D,·G
¶    À™9ÿß ÿ' üÒ7HŽ!»D,-·G
¹    Ðš9ÿß ÿ' ÃÓ7H6#»DL.·G
¼    à›9ÿß ÿ' ‰Ô7Hº$»Dl/·G
¿    üœ9ÿß ÿ' OÕ7H&»D‹0·G
    ž9ÿß ÿ' Ö7Hb'»Dª1·G
Å    4Ÿ9ÿß ÿ' ÛÖ7H…(»DÉ2·G
È    X 9ÿß ÿ' ¡×7H‰)»Dè3·G
Ë    |¡9ÿß ÿ' fØ7Hi*»D5·G
Î    ¬¢9ÿß ÿ' +Ù7H#+»D$6·G
Ñ    Ô£9ÿß ÿ' ðÙ7H·+»DB7·G
Ô    ¥9ÿß ÿ' µÚ7H$,»D`8·G
×    8¦9ÿß ÿ' yÛ7Hj,»D~9·G
Ú    l§9ÿß ÿ' =Ü7HŽ,»D›:·G
Ý    ˜¨9ÿß ÿ' Ý7H,»D¸;·G
à    È©9ÿß ÿ' ÄÝ7Hz,»DÕ<·G
ã    ðª9ÿß ÿ' ‡Þ7HL,»Dó=·G
æ    ¬9ÿß ÿ' Jß7H,»D?·G
é    H­9ÿß ÿ' à7H§+»D-@·G
ì    l®9ÿß ÿ' Ïà7H0+»DJA·G
ï    ¯9ÿß ÿ' ‘á7H¡*»DgB·G
ò    ¸°9ÿß ÿ' Sâ7Hû)»D…C·G
õ    Ô±9ÿß ÿ' ã7HB)»D¢D·G
ø    ô²9ÿß ÿ' Õã7Hw(»D¿E·G
û    ´9ÿß ÿ' –ä7Hœ'»DÝF·G
þ    $µ9ÿß ÿ' Vå7H²&»DûG·G
   <¶9ÿß ÿ' æ7H¸%»DI·G
   L·9ÿß ÿ' Öæ7H±$»D7J·G
   d¸9ÿß ÿ' •ç7H›#»DVK·G

   p¹9ÿß ÿ' Tè7Hw"»DuL·G
   „º9ÿß ÿ' é7HE!»D”M·G
   ˜»9ÿß ÿ' Ðé7H »D³N·G
   ¬¼9ÿß ÿ' ê7HÀ»DÒO·G
   Ì½9ÿß ÿ' Jë7Hp»DòP·G
   è¾9ÿß ÿ' ì7H»DR·G
   À9ÿß ÿ' Ãì7H®»D3S·G
   <Á9ÿß ÿ' ~í7H5»DUT·G
"    lÂ9ÿß ÿ' 9î7Hª»DvU·G
%    ˜Ã9ÿß ÿ' ôî7H»D˜V·G
(    ¸Ä9ÿß ÿ' ®ï7HI»D»W·G
+    ÌÅ9ÿß ÿ' hð7Hj»DÞX·G
.    ÔÆ9ÿß ÿ' !ñ7He»DZ·G
1    ÐÇ9ÿß ÿ' Ùñ7H4»D&[·G
4    ¸È9ÿß ÿ' ’ò7HлDK\·G
7    ˜É9ÿß ÿ' Jó7H5    »Dp]·G
:    `Ê9ÿß ÿ' ô7H[»D–^·G
=    Ë9ÿß ÿ' ¸ô7H<»D¼_·G
@    ÀË9ÿß ÿ' nõ7HÒÿºDã`·G
C    TÌ9ÿß ÿ' $ö7HüºDb·G
F    ÔÌ9ÿß ÿ' Úö7Hü÷ºD3c·G
I    DÍ9ÿß ÿ' ÷7H‚óºD\d·G
L     Í9ÿß ÿ' Cø7H£îºD…e·G
O    ìÍ9ÿß ÿ' øø7HXéºD¯f·G
R    (Î9ÿß ÿ' «ù7HãºDÚg·G
U    PÎ9ÿß ÿ' _ú7HqݺDi·G
X    pÎ9ÿß ÿ' û7HÍÖºD1j·G
[    xÎ9ÿß ÿ' Äû7H°ÏºD^k·G
^    |Î9ÿß ÿ' vü7HȺD‹l·G
a        9ÿß ÿ' 'ý7HÀºD¹m·G
l   ÿ+ ÿ' ¸þ7Hû«ºDzo·G
l   ÿ+ ÿ' ¸þ7Hû«ºDzo·G
m   ¹³>ÿß ÿ' éÿ7HËšºDxr·G
m   ÿß ÿ' éÿ7HËšºDxr·G
  ÿW ÿS Í8HäëµD*²·G
  ÿW ÿS Í8HäëµD*²·G
      
      
      
ô*  . ÿK   C-47A   103   nonameÿÿÿÿñ8HvŽ»DªÚ±G
ô*     SHELL_GER_20x82_APÿß ÿK 
ô*     SHELL_GER_20x82_APÿß ÿK 
õ*          explosionÿß ÿK 
õ*          explosionÿß ÿK 
ö*    îË:ÿß ÿK ›ð8H|Ž»D8ܱG
ù*     b9ÿß ÿK ×ï8H„Ž»DŒÞ±G
+     SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿK 
+          explosionÿß ÿK 
’+   €§¿;ÿß ÿK Ç8Hvn»DS²G
•+    ÈQ:ÿß ÿK (Æ8H=m»D?U²G
˜+     è8ÿß ÿK GÅ8Hl»DkW²G
¦+     SHELL_GER_20x82_APÿß ÿK 
§+          explosionÿß ÿK 
§+    L:ÿß ÿK ÔÀ8HŒd»D-b²G
«+     SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿK 
¬+          explosionÿß ÿK 
­+   @×;<ÿß ÿK ¿8Ha»Dnf²G
¯+     SHELL_GER_20x82_APÿß ÿK 
°+          explosionÿß ÿK 
°+    Àú:ÿß ÿK ¾8HP_»DŒh²G
²+          explosionÿß ÿK 
³+    ô8;ÿß ÿK 2½8Hƒ]»D¨j²G
´+     SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿK 
µ+          explosionÿß ÿK 
µ+  I ÿ‹   BotPilot_C47A_USA43   103   BotPilot_C47A_USA43ÿK ¼8H‰b»D’m²G
µ+          explosionÿß ÿ‹ 
µ+  1 ÿ³   C47A_P3   103   C47A_P3ÿK s¼8HŠg»DÒl²G
µ+  Q ÿ·   BotPilotNPC2_C47A_USA43   103   BotPilotNPC2_C47A_USA43ÿ³ s¼8HŠg»DÒl²G
µ+          explosionÿß ÿ· 
¶+    PÃ<ÿß ÿK G¼8HÓ[»DÂl²G
¹+    ŠX;ÿß ÿK Z»8H%[»D×n²G
¼+    ð9ÿß ÿK kº8H7[»Dèp²G
½+     SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿK 
¾+          explosionÿß ÿK 
¾+          explosionÿß ÿ‹ 
¾+  1 ÿ£   C47A_P2   103   C47A_P2ÿK ¹8HwV»D‘s²G
¾+  O ÿ§   BotPilotNPC_C47A_USA43   103   BotPilotNPC_C47A_USA43ÿ£ ¹8HwV»D‘s²G
¾+          explosionÿß ÿ§ 
¾+          explosionÿß ÿ· 
¿+    7#<ÿß ÿK {¹8HS[»Dør²G
Â+    Ã#;ÿß ÿK Š¸8HZ[»Du²G
Å+    µ9ÿß ÿK ˜·8H8[»Dw²G
      
      
›8     SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿK 
œ8          explosionÿß ÿK 
8    h9:ÿß ÿK غ9H:"»Dcë¸G
£8     ê8ÿß ÿK â¼9HY!»Dë¸G
9     SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿK 
9     SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿK 
9          explosionÿß ÿK 
9   €Y<ÿß ÿK -Ý9HÉ »DRá¸G
9          explosionÿß ÿK 
9    ;ÿß ÿK ,Þ9H‚ »Dáà¸G
9     SHELL_GER_20x82_APÿß ÿK 
9     SHELL_GER_20x82_APÿß ÿK 
9          explosionÿß ÿK 
9          explosionÿß ÿK 
    9    x…:ÿß ÿK *ß9HP »Doà¸G
9     SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿK 
9     SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿK 
9          explosionÿß ÿK 
9          explosionÿß ÿK 
9   `2Š<ÿß ÿK )à9H/ »Dü߸G
9     SHELL_GER_20x82_APÿß ÿK 
9    œ<ÿß ÿK &á9H »D†ß¸G
9          explosionÿß ÿK 
9    T0;ÿß ÿK $â9H »D߸G
9     SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿK 
9          explosionÿß ÿK 
9    (ã9ÿß ÿK !ã9H< »D—Þ¸G
9     SHELL_GER_20x82_APÿß ÿK 
9   @
<ÿß ÿK ä9H »DÞ¸G
9          explosionÿß ÿK 
9    ™:ÿß ÿK å9H»D£Ý¸G
9    °)9ÿß ÿK æ9Hê»D&ݸG
%9     SHELL_GER_20x82_HEÿß ÿK 
&9          explosionÿß ÿK 
&9          explosionÿß ÿ‹ 
&9          explosionÿß ÿ§ 
&9          explosionÿß ÿ· 
'9   €ëJ<ÿß ÿK é9H´»D§Û¸G
)9     SHELL_GER_20x82_APÿß ÿK 
*9          explosionÿß ÿK 
*9    ‚à:ÿß ÿK þé9H»D%Û¸G
-9    àx9ÿß ÿK ÷ê9H¹»D¡Ú¸G
      
      
      
+I  !   BULLET_ITA_12-7x81_APÿß ÿK 
,I  !   BULLET_ITA_12-7x81_HEÿß ÿK 
,I          explosionÿß ÿK 
,I   à™u>ÿß ÿ· Gc;Hí¸D±G
-I          explosionÿß ÿK 
4I  !   BULLET_ITA_12-7x81_HEÿß ÿK 
4I  !   BULLET_ITA_12-7x81_HEÿß ÿK 
5I          explosionÿß ÿK 
5I          explosionÿß ÿK 
HI  !   BULLET_ITA_12-7x81_APÿß ÿK 
II          explosionÿß ÿK 
II          explosionÿß ÿK 
II          explosionÿß ÿ§ 
NI  !   BULLET_ITA_12-7x81_HEÿß ÿK 
OI  !   BULLET_ITA_12-7x81_APÿß ÿK 
OI  !   BULLET_ITA_12-7x81_APÿß ÿK 
OI  !   BULLET_ITA_12-7x81_HEÿß ÿK 
OI          explosionÿß ÿK 
PI          explosionÿß ÿK 
PI          explosionÿß ÿK 
PI          explosionÿß ÿK 
SI    àà8ÿß ÿK †e;HܸD¥    ±G
KJ  !   BULLET_ITA_12-7x81_HEÿß ÿK 
KJ  !   BULLET_ITA_12-7x81_HEÿß ÿK 
LJ          explosionÿß ÿK 
LJ          explosionÿß ÿK 
LJ    :ÿß ÿK Üy;H䜷DŸ’°G
      
      
~W  !   BULLET_ITA_12-7x81_APÿß ÿK 
~W    ð
:ÿß ÿK ’Ú:H{ËDPã­G
W          explosionÿß ÿK 
¹W  !   BULLET_ITA_12-7x81_APÿß ÿK 
ºW  !   BULLET_ITA_12-7x81_APÿß ÿK 
ºW          explosionÿß ÿK 
»W          explosionÿß ÿK 
»W          explosionÿß ÿ· 
¿W  !   BULLET_ITA_12-7x81_HEÿß ÿK 
ÀW  !   BULLET_ITA_12-7x81_APÿß ÿK 
ÀW          explosionÿß ÿK 
ÀW   À’v<ÿß ÿK ÑË:H1 DéÕ­G
ÁW          explosionÿß ÿK 
ÃW    ¾<ÿß ÿK &Ë:H žDMÕ­G
ÆW    ÄR;ÿß ÿK zÊ:HÍ›D²Ô­G
ÇW   GœÏ>ÿß ÿK AÊ:H›D~Ô­G
ÉW    ¬é9ÿß ÿK ÏÉ:H›™DÔ­G
aX  !   BULLET_ITA_12-7x81_HEÿß ÿK 
aX  !   BULLET_ITA_12-7x81_HEÿß ÿK 
bX          explosionÿß ÿK 
bX          explosionÿß ÿK 
dX  !   BULLET_ITA_12-7x81_APÿß ÿK 
dX  !   BULLET_ITA_12-7x81_APÿß ÿK 
eX          explosionÿß ÿK 
eX          explosionÿß ÿK 
hX  !   BULLET_ITA_12-7x81_HEÿß ÿK 
hX  !   BULLET_ITA_12-7x81_HEÿß ÿK 
iX          explosionÿß ÿK 
iX          explosionÿß ÿK 
kX  !   BULLET_ITA_12-7x81_APÿß ÿK 
kX  !   BULLET_ITA_12-7x81_APÿß ÿK 
lX          explosionÿß ÿK 
lX          explosionÿß ÿK 
pX  !   BULLET_ITA_12-7x81_HEÿß ÿK 
pX  !   BULLET_ITA_12-7x81_HEÿß ÿK 
qX          explosionÿß ÿK 
qX          explosionÿß ÿK 
“X  !   BULLET_ITA_12-7x81_APÿß ÿK 
“X  !   BULLET_ITA_12-7x81_APÿß ÿK 
”X          explosionÿß ÿK 
”X          explosionÿß ÿ· 
”X          explosionÿß ÿK 
”X          explosionÿß ÿ· 
˜X  !   BULLET_ITA_12-7x81_HEÿß ÿK 
˜X  !   BULLET_ITA_12-7x81_HEÿß ÿK 
™X          explosionÿß ÿK 
™X          explosionÿß ÿK 
žX  !   BULLET_ITA_12-7x81_HEÿß ÿK 
ŸX  !   BULLET_ITA_12-7x81_HEÿß ÿK 
ŸX          explosionÿß ÿK 
 X          explosionÿß ÿK 
§X  !   BULLET_ITA_12-7x81_HEÿß ÿK 
§X  !   BULLET_ITA_12-7x81_HEÿß ÿK 
¨X          explosionÿß ÿK 
¨X          explosionÿß ÿK 
ªX  !   BULLET_ITA_12-7x81_APÿß ÿK 
ªX   €Mž;ÿß ÿK Ÿ—:Hâ3œD3¢­G
«X  !   BULLET_ITA_12-7x81_APÿß ÿK 
«X          explosionÿß ÿK 
¬X          explosionÿß ÿK 
­X    ý<ÿß ÿK ô–:H-œDo¡­G
®X  !   BULLET_ITA_12-7x81_HEÿß ÿK 
®X  !   BULLET_ITA_12-7x81_HEÿß ÿK 
¯X          explosionÿß ÿK 
¯X          explosionÿß ÿK 
°X    ¦¸:ÿß ÿK I–:H9&œD« ­G
³X  !   BULLET_ITA_12-7x81_APÿß ÿK 
³X    ”æ9ÿß ÿK ž•:HkœD柭G
´X          explosionÿß ÿK 
·X  !   BULLET_ITA_12-7x81_HEÿß ÿK 
¸X          explosionÿß ÿK 
¹X    °T9ÿß ÿK G”:HÞœD[ž­G
ÔX   €XË;ÿß ÿK CŽ:HFÖ›DM—­G
×X    ž`:ÿß ÿK —:HÁÏ›D‚–­G
ÚX    ù8ÿß ÿK ëŒ:HPÉ›D·•­G
ÜX     €?ÿÿÿÿÿß E:HÌi›DŠ•­G
ÜX   ÿÿÿÿÿß E:HÌi›DŠ•­G
ÝX   .„½>ÿÿÿÿÿã :Ha›D4•­G
ÝX    æÉ:ÿß ÿK ;Œ:H›Dè”­G
àX    Ø_9ÿß ÿK …‹:Hй›D”­G
ãX   ð%=ÿß ÿK Ί:Hü±›D:“­G
æX    ­;ÿß ÿK Š:Hª›Dc’­G
éX    î?:ÿß ÿK _‰:Hž£›DŒ‘­G
ìX    ÀÔ8ÿß ÿK ¨ˆ:H,›Dµ­G
      
öY   ÿ‹ ÿK ¥O:HzM™D&D­G
öY   ÿ‹ ÿK ¥O:HzM™D&D­G
÷Y   A
¬>ÿß ÿK |N:H
.™DCA­G
÷Y   ÿß ÿK |N:H
.™DCA­G
œZ   ÿ§ ÿ£ Œ-:H[:‘Dã ­G
œZ   ÿ§ ÿ£ Œ-:H[:‘Dã ­G
[   ÿ· ÿ³ ¹:HŒF…DÚà¬G
[   ÿ· ÿ³ ¹:HŒF…DÚà¬G
g[   ÿã ÿß !:Hð”3DO­G
g[   ÿã ÿß !:Hð”3DO­G
\  E ÿ‹   CParachute_297983   103   CParachute_297983ÿÿÿÿá:HËDuDݬG
\   ÿÿÿÿÿ‹ á:HËDuDݬG
¨\   ÿß 6:H¹Ò4C‘­G
      
{b   ÿÿÿÿÿ§ ™:Hÿ6Cá¬G
      
vf  $     ÿã                             
wf   ÿã ä:HlOCK­G
xf    
xf  . ÿ   C-47A   103   nonameÿÿÿÿÎó9H™Œ»D ½®G
xf  I ÿ‡   BotPilot_C47A_USA43   103   BotPilot_C47A_USA43ÿ \ó9Ho»D½¾®G
xf  $ ÿ ÿ‡                 Îó9H™Œ»D

 

 

 

blew up TWO  c47s.  never had that happen in the same day. Im trying to figure out what i actually hit inside the planes.  Then i had one take 30 rounds in the tail and just DROP out of the sky. 

 

Short bursts DO make a difference, but its damned hard to see the .50 cal projectiles flying to target. Everythign else is rather easy to see.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...